Ekonomické ukazovatele odchovu jalovíc v roku 2010 a ich vplyv na ekonomiku chovu dojného dobytka

07.11.2011 10:25

Ing. Peter Senko

Stále sú na Slovensku chovatelia, ktorí nepoznajú odpoveď na otázku, koľko stojí na ich podniku odchov jalovice až po otelenie. Alebo to radšej nechcú vedieť? Práve ekonomika odchovu jalovíc výrazne rozhoduje o celoživotnej rentabilite dojníc. Veď až do otelenia sú to len náklady a žiadne tržby, prečo teda predlžovať toto obdobie? Čo prinesie jeho skrátenie? 

Spomeňme aspoň základné princípy úspešného odchovu. Všetko začína výberom kvalitného genetického materiálu cez inseminačnú dávku až po kvalitnú matku. Potom sú rozhodujúce také faktory, ako ustajnenie, starostlivosť, výživa pripustenej jalovice, alebo dojnice. Upozorňujem na obdobie od 21 dní pred otelením po otelenie, tu sa rozhoduje aj o kvalite mledziva, kondícii, zdravotnom stave, reprodukcii a budúcej užitkovosti. Venujme maximálnu pozornosť tomuto obdobiu, je potrebné vytvoriť samostatnú skupinu v najlepších možných podmienkach na najlepšej výžive podľa stanovených pravidiel. Po otelení podať čo najskôr mledzivo, ošetriť pupok a vyutierať nového jedinca. Neskoré podanie mledziva spôsobuje zvýšenú chorobnosť, ale to všetci vieme. Liečené teľa má o 30-50% nižšiu užitkovosť po otelení, koľko je to mlieka? Všeobecne majú zle odchované teľce, jalovice, ktoré sa telia nad 33 mesiacov veku, prípadne majú malý telesný rámec nižšiu užitkovosť o 10-15%. Aký prírastok je potrebný, aby sme dosiahli optimálne pripustenie? Do veku 180 dní je to 900 g na kus a deň, váha polročnej jalovičky je vtedy okolo 190 kg. V tomto období sa snažíme robiť aj prvú brakáciu a oddeľujeme jalovice od býčkov, je to posledný možný termín. Výška na kohútiku je aspoň 110 cm. V nasledujúcom období by mal byť prírastok 750 g, výsledná váha v jednom roku je približne 330 kg a výška na kohútiku 120-125 cm. Odchýlky sú dané plemenným štandartom.  Do jedného roka robíme maximálnu intenzitu výživy s prihliadnutím na kvalitu prírastku, urobíme aj druhú brakáciu. Do tohto veku podávame kŕmne zmesi s obsahom NL 160-200 g, nepasieme túto kategóriu, objemové krmivá musia byť čo najkvalitnejšie. Veľa chovateľov robí opak a to najhoršie krmivo skrmuje jaloviciam, dávajú aj nedožerky po dojniciach, kde už prakticky žiadna zmes nie je a krmivo je zvetrané. Od 12 mesiaca pri naplnení rastovej krivky daného plemena nie je potrebná kŕmna zmes, alebo len minimum, samozrejme musí byť zabezpečené vysokvalitné objemové krmivo. V období od 1 roka do 16 mesiaca veku je požadovaný prírastok 750 g, aby jalovice dosiahli váhu 420 kg a mohli byť pripustené (platí pre plemeno HF), čo znamená dosiahnutie 2/3 váhy dospelej dojnice. To je hlavná podmienka pre vysokú užitkovosť a návratnosť nákladov.

Aká bola realita v odchove jalovíc vo vybraných chovoch v roku 2010?  Obdobie prvého otelenia na Slovensku v roku 2010 je v priemere u plemena HF čistokrvné necelých 27 mesiacov, u plemena HF 28 mesiacov, u SS 31 mesiacov a u Pinzgauského vyše 34 mesiacov. Čo je potrebné dosiahnúť, aby sme zlepšili ekonomiku? Pre plemeno HF by to malo byť telenie aspoň v 25 mesiacoch, SS v 27 mesiacoch a Pinzgauské v 29 mesiacoch. To znamená zrýchliť odchov o 3-5 mesiacov podľa plemena. Čo to prinesie pre ekonomiku? Vo vybraných 15 podnikoch boli priemerné vlastné náklady na kŕmny deň za všetky plemená podľa veku nasledovné: teľatá do 6 mesiacov pri prírastku 779 g mali denné náklady 2,1224 €, z toho tvoria krmivá 53%, jalovice od pol roka do obdobia 3 mesiace pred otelením mali náklady pri dosiahnutom prírastku 589 g 1,9061 €, pričom krmivá tvorili 48%, VTJ do otelenia mali náklady na KD 2,4861 €, z toho krmivá tvorili 53%. Kŕmny deň jalovice od narodenia do otelenia stojí u plemena HF pri otelení vo veku 28 mesiacov v priemere 2,015 €, vlastný náklad je spolu 1692,258 €. Pri otelení vo veku 25 mesiacov by sme ušetrili 171,549 €  ( počas obdobia jalovíc od 7 mesiacov), celkové náklady by sa znížili na 1520,71 €. Plemeno SS sa otelilo v 31 mesiaci a stálo to 1861,798 € na každého jedinca, na KD to činí 2 €. Keď sa otelia v požadovanom 27 mesiaci, tak sa ušetrí 228,7 €, nákladová položka odchovanej jalovice bude 1633 €.  Pri otelení vo veku 34 mesiacov pre Pinzgauské plemeno sú celkové vlastné náklady 2033,3 €! Skrátenie obdobia telenia na 29 mesiacov by ich znížilo o 285,9 €, jalovica v deň pôrodu by stála 1747,4 €. Samozrejme na zvýšenie prírastku musíme urobiť aj silnejšiu KD, tieto prepočty si každý chovateľ môže urobiť s poradcom výživy, pri optimalizácii poznáme náklady na krmivá a tiež predpokladaný prírastok. Budú síce vyššie náklady na krmivá, ale oplatí sa to. Vo vybraných chovoch v kategórii jalovíc od 7 mesiacov do 3 mesiacov pred otelením klesol v roku 2010 priemerný denný prírastok v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 8%  ( z 637 g na 589 g). Z tohto porovnania vidieť, že chovatelia sa snažili cez nižšiu spotrebu krmív minimalizovať vplyv rastúcich cien vstupov. Vedľajší efekt bola nižšia užitkovosť, ktorá zvýšila náklady na kilogram prírastku živej hmotnosti o 11% . Ani vyššia realizačná cena o 7% oproti roku 2009 nedokázala tlmiť naplno tento rast. Prečo to tak je? Hlavným dôvodom sú fixné náklady, ktoré sa vo výrobe takmer nemenia, preto platí, čím nižšia produkcia, tým vyšší je ich podiel na jednotku tejto produkcie. Ako sa urýchlenie odchovu prejaví v tržbách za mlieko? Pri aktuálnej realizačnej cene 0.3165 €/l (9.2011) sú napríklad pri 25 l užitkovosti denne tržby 7.9 €, za jeden mesiac je to okolo 237 €. Otelenie vo veku 28 mesiacov spôsobí stratu v tržbách za mlieko oproti teleniu v 25 mesiaci 711 euro. Spolu so 171 € za spomínané kŕmne dni navyše je to spolu 882 € na kus u plemena HF!  Kŕmny deň dojnice v sledovaných podnikoch stál za minulý rok v priemere 5,523 €. Dôležitá je aj priemerná dĺžka ukončených laktácii, ekonomiku zlepší aj ich predĺženie,  keď plemeno HF dosiahlo priemerne len 2,3 laktácie (požiadavka aspoň 3) , SS 2,47 (3,5) a Pinzgauské 3,64 (4). Tiež aj medziobdobie  je potrebné skrátiť pod 400 dní, aká bola všaj realita v roku 2010?  Holsteinské plemeno ho malo 437 dní, Slovenské Strakaté a Pinzgauské 412 dní, teda ani jedno plemeno zatiaľ nespĺňa požiadavky na optimálnu dĺžku medziobdobia a práve najprodukčnejšie dojnice zaostávajú o 37 dní. Ako je to u vás na podniku, robíte si analýzy a viete, koľko stojí odchov a ako vychádza rentabilita mlieka celoživotne pri vašich dojniciach? Koľkí z vás to presne vedia? Hospodársky výsledok za rok 2010 v SR  na kilogram mlieka bez podpory je mínus 9,70 €ct a to je výzva na podrobné preskúmanie ekonomiky výroby mlieka a vytvorení vnútropodnikových opatrení na jej zlepšenie. Ceny mlieka v EÚ z naším podielom mliečnej kvóty 0,7 % nemáme šancu ovplyvniť, tak hľadajme možnosti doma. Keď si nepomôžeme sami, tak nám nikto nepomôže!