Eliminácia mastitíd a udržanie dobrého zdravotného stavu vemien

08.07.2011 13:36

Ing. Peter Lukáč

Somatické bunky mlieka sú jedným z hlavných faktorov podieľajúcich sa na výslednej kvalite nakupovaného surové kravského mlieka. Ich význam treba vnímať nielen zo zdravotného , ale aj ekonomického hľadiska, pretože množstvo somatických buniek prispieva k zatriedeniu mlieka do rôznych tried, čo sa následne odráža v tržbách za mlieko. Somatické bunky tvoria prevažne biele krvinky, ktoré sú produkované imunitným systémom ako ochrana proti zápalu mliečnej žľazy (mastitídy). Zápal mliečnej žľazy môže mať za následok klinická mastitída, keď sú viditeľné zmeny na vemene a mlieku, ale aj subklinická mastitída, keď sa viditeľné symptómy nevyskytujú. Pri vstupe patogénnyh baktérií cez ceckový zvierač a cecok do vemena môže vzniknúť infekčná odozva. Cieľom mastitídneho programu je minimalizovať baktérie, ktoré do vemena vstupujú a zároveň minimalizovať ich množene vo vemene. Taktiež je dôležité pri chorých jedincoch zistiť, o aký druh baktérií ide a zistiť ich citlivosť na dané antibiotiká.

Metódy ako redukovať PSB

Najrýchlejší spôsob spočíva vo vytriedení kráv so zvýšenou „somatikou“. Ide o krátkodobé a rýchle riešenie redukcie počtu somatických buniek (PSB) v chladiacej nádrži na mlieko. Druhým spôsobom je prevencia, a to kontrola mastitídnych zvierat a ich následná liečba. Tento spôsob je dlhodobý, ale tiež ekonomickejší a účinnejší. Je dôležité si uvedomiť, že pri znížení somatických buniek zo 600 000 na 300 000 pri stáde 100 dojníc a pri cene 0,29 eur za kg mlieka dokážeme získať až 5 400 eur za rok (pozri tab. 1) znížením straty produkcie mlieka v tomto istom stáde, pri tých istých podmienkach a krmivách.

Tabuľka č. 1 Odhadované straty mlieka spôsobené zvýšeným počtom somatických buniek.

(PSB/ml)

Strata mlieka (%)

Straty produkcie na dojnicu/rok* (kg)

100 000

3

180

200 000

6

360

300 000

7

450

400 000

8

550

500 000

9

590

600 000

10

635

700 000

10,5

680

800 000

11

725

900 000

11,5

750

1 000 000

12

770

1 600 000

12

770

 

Brakovanie kráv

Kravy s veľmi vysokými PSB, ktoré nereagujú na antibiotickú liečbu alebo kravy s chronickou mastitídou je dôležité vyradiť zo stáda, pretože sú v stáde iba zdrojom nákazy pre zdravé dojnice.

Výživa

Zvýšenie rezistencie zvieraťa voči patogénnom spôsobujúcim mastitídy môžeme dosiahnuť aj správne vybilancovanou kŕmnou dávkou. Najdôležitejšie sú zdravotne nezávadné krmivá bez plesní a mykotoxínov. Sú to „jedy“ pôsobiace na zníženie imunitného systému, ktorým sa potom nie je schopný úspešne brániť voči patogénnom vnikajúcim do vemena. Podobným vplyv na imunitu má aj celkovo ochudobnená kŕmna dávka o energiu, dusíkaté látky a iné základné živiny potrebné pre správne fungovanie organizmu, z čoho vyplýva, že kŕmna dávka s potrebným množstvom vitamíov a minerálov zlepší schopnosť kravy zvrátiť útoky baktérií. Výskumy, ale aj výsledky z praxe ukazujú, že hlavne Se (najmä v organickej forme), spolu s vitamínom E veľmi priaznivo pôsobia na regeneráciu a zdravie vemena. Na trhu je možné dostať už hotové produkty (napr. REDUCEL) na riešenie problémov so zvýšeným PSB.

Prostredie a manažment stáda

Na zlepšenie zdravotného stavu vemena a na elimináciu mastitíd je dôležitá čistota prostredia, v ktorom sa zvieratá nachádzajú. Ide hlavne o pravidelnú výmenu podstielky (slama, piliny) a vyhŕňanie maštaľného hnoja. Ležovisko musí byť vždy suché a čisté, aby sa zabránilo vytváraniu živnej pôdy pre baktérie (E.coli), ktoré spôsobujú environmentálne mastitídy. Na dezinfekciu a pohltenie prebytočnej vlhkosti ležiskových boxov je dobré používať vápno alebo špeciálne komerčné produkty dostupné na trhu. Netreba zabúdať ani na pravidelné čistenie a dezinfekciu dojárne a čakárne. Veľmi často sa zabúda aj na čistotu ustajnenia jalovíc a zasušených kráv, kde tiež dochádza k vstupu patogénov do mliečnej žľazy. Pri manažmente stáda je dôležité oddeľovať mastitídne alebo inak choré dojnice od zdravých zvierat až dovtedy, kým sa úplne nevyliečia. Ideálne je aj vytvorenie skupiny pre prvôstky, aby nedochádzalo k prenosu infekcie od kráv.

Zasušenie kravy

Riziko vzniku mastitíd je najväčšie na začiatku a na konci obdobia státia nasucho. Extrémnu starostlivosť treba venovať pri zasúšaní. Kravy pripravené na zasúšanie sa musia vyšetriť NK – testom, ak sú pozitívne, teba ich preliečiť a až potom zasušiť. Po poslednom vydojení vemena teba použiť intramamárne antiobiotické injekcie na zasúšanie (napr. Orbenin - DC) a injekcie ktoré vytvárajú keratínovú zátku (napr. Orbeseal) v ceckovom kanáliku. Po týchto úkonoch namočiť cecky do post – dipu. Pri takto pripravenej krave eliminujeme vznik novej infekcie počas státia na sucho. Pred otelením je dojnica vystavená riziku vzniku novej infekcie, keď už nie je pod antibiotickou ochranou. Začína sa vytvárať mledzivo, a to je ideálnou živnou pôdou pre rast baktérií. V tomto období je najdôležitejšia čistota prostredia v ktorom sa kravy nachádzajú.

Laktujúce kravy a dojenie

V tomto období sa dojnice kontrolujú na základe kontroly úžitkovosti raz mesačne, čo nám vytvára podrobný obraz o PSB, ale aj NK – testom podľa potreby na farme. Po skončení mledzivového obdobia v 4. 6. deň je potrebné vyšetriť každé zviera NK – testom, tzn. Ďalej presúva len zdravé zvieratá. Na udržanie dobrého zdravotného stavu vemena výrazne vplýva správnym postupom dojenia, ktorý môžeme heslovite rozdeliť na:

  1. Umytie a osušenie ceckov;
  2. Aplikácia pre – dipu (prípravok pred dojením);
  3. Osušenie ceckov;
  4. Urobiť prvé streky zo všetkých štvrtí do nádoby s čiernym dnom a vykonať zmyslové posúdenie kvality mlieka;
  5. Nasadiť dojacie zariadenie;
  6. Nevydájať na sucho;
  7. Alikácia post – dipu (prípravok po dojení);
  8. Po dojení kŕmiť kravy, aby sme ich udržali v stoji, kým sa uzatvorí ceckový zvierač (cca 20 – 30 min).

Vyrábanie mlieka s nízkym počtom somatických buniek je dôležitý nástroj pre dobrú ekonomiku chovu dojníc. Mať zdravé stádo s poriadnou výživou je prvým krokom k úspechu každého chovateľa.